******************************************************

******************************************************

Uprzejmie informujemy:

aktualny numer konta bankowego

Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

PKO BP SA 21 1020 5402 0000 0902 0376 1095

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej 30 zł na rok.

Sekretarz SAK - dr Artur HAMRYSZCZAK

   

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM oraz Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Kortowskiego Przeglądu Prawniczego oraz kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides i Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. (środa- czwartek ) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Ochrona Dóbr Kultury. Historia ochrony. Dotychczasowe konferencje – Archiwa-prawo-Kościół (2013) i Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy (2014), Zabytki sakralne (2016) miały za zadanie przeprowadzenia analizy problematyki związanej z ochroną materiałów archiwalnych, ukazania jakie są aktualne wyzwania i problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w Polsce i ochronę dóbr kultury realizowane przez Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce. . W roku 2018 obchodzić będziemy 100-lecie pierwszego polskiego dokumentu dotyczącego ochrony zabytków – Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dz.U. z 1918, nr 16, poz. 36), który stworzył podstawy do ochrony zabytków, określił organizacyjnie modele działania służby konserwatorską i określił zasady odpowiedzialności za zniszczenie zabytku. Celem konferencji jest pomoc w ocenie historycznych i obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby zachowywane było dziedzictwo kulturowe poprzez formułowanie postulatów de lege ferenda. Serdecznie zapraszamy do wspólnej debaty: prawników, administratywistów, specjalistów nauki o bezpieczeństwie, archiwistów, muzealników, historyków, historyków sztuki, konserwatorów i kulturoznawców.

(więcej…)

W najnowszym numerze Naszej Przeszłości (nr 126, 2016 rok, s. 403 - 415), zamieszczono artykuł pt. Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej. Autorką tekstu jest należąca do Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Pani  mgr lic. Agnieszka Szmerek z Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie. W słowie wprowadzającym czytamy: W siedemnastowiecznej Polsce istotną rolę w życiu społecznym zaczął odgrywać, Zakon Szkół Pobożnych nazwany na naszych zie­miach pijarami. Przybyli oni tutaj w roku 1642, a w dwadzieścia lat później utworzyli samodzielną prowincję. Wraz z rozwojem swojej działalności kościelnej i szkolno-wychowawczej zaczęli odgrywać istotną rolę w rozwoju polskiego szkolnictwa, kultury i nauki. Działalność ta dała początek tworzeniu się zasobów w bieżących archi­wach prowincji, domowych, szkolnych i im podobnych. Z czasem przyrastający zasób archiwalny znajdujący się przy kancelarii przeło­żonego miejsca czy instytucji zakonnej pociągał za sobą konieczność tworzenia archiwum historycznego. Obecnie mamy więc do czynienia z systemem archiwizacji doku­mentacji obejmującym zarówno archiwa bieżące jak i historyczne. Pierwsze z nich to głównie archiwa domowe i szkolne, ale także powstałe przy poszczególnych instytucja wewnątrz zakonnych takich jak np. nowicjat. Ich zadaniem było i jest przede wszystkim groma­dzenia dokumentacji bez możliwości jej udostępniania. Rolę archi­wum historycznego zaś pełni obecnie Archiwum Prowincji, które obok gromadzenia zajmuje się opracowaniem i udostępnianiem mate­riałów archiwalnych...

 • Więcej na temat Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie - link
 • Spis treści: Nasza Przeszłość, nr 126, 2016 rok - zobacz tutaj
 • Źródło i grafika: www.naszaprzeszlosc.pl

Efekty dynamicznych zmian zachodzących w dziedzinie archiwalnej widać gołym okiem. Ich wynikiem jest – co zrozumiałe w tej sytuacji – aktywność w zakresie metodyki oraz teorii archiwalnej. Z wolna wykluwa się również zarys archiwozofii – nowej nauki w łonie archiwistyki, której podwaliny wykuwane były również w siedleckim środowisku naukowym. Tymczasem archiwoznawstwo – można odnieść takie wrażenie – zostało nieco na bocznym torze. Świadczy o tym chociażby mniejsza reprezentacja archiwoznawczej tematyki na łamach czasopism naukowych w Polsce. Chcąc zapobiec tej tendencji, pobudzić na nowo tą, jakże istotną, sferę zainteresowań badawczych lub – być może – dać możliwość szerszego zaprezentowania efektów badań archiwoznawczych aktywnym w tej materii badaczom oraz niejako przypomnieć jej istotę dla kondycji archiwistyki, serdecznie zapraszamy wszystkich archiwistów państwowych i niepaństwowych jednostek organizacyjnych, archiwów kościelnych, naukowców z ośrodków akademickich i instytutów naukowych prowadzących badania w zakresie archiwistyki, a także wszystkie osoby zainteresowane historią kształtowania się zasobów archiwalnych oraz informacjami o istniejących w przeszłości i obecnie zespołach lub zbiorach archiwalnych na konferencję naukową zatytułowaną:  I SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE, której tematem będą Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane. Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniach 16-17 listopada 2017 roku. Referaty zostaną opublikowane. Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkim streszczeniem należy nadsyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: dmagier@archiwozofia.com.

 • Organizatorzy: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Archiwum UPH, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Zakład Archiwistyki UPH, Stowarzyszenie Archiwistyka Siedlecka.
 • Wersja PDF - SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE

Źródło i grafika: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach

W serii wydawniczej "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku" ukazała się nowa publikacja pt. "Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1637-1775)". Publikacja przygotowana została pod redakcją naukową dr hab. Haliny Dudały, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej "Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638-1775)", która odbyła się w dniu 2 czerwca 2016 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do publikacji dołączona została płyta kompaktowa z zapisem trzech antyfon w wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis.

Tekst i grafika: archiwum.archidiecezja.katowice.pl

1.000.000 skan w AAPoz

Trwają prace nad rozwojem funkcjonującego od 2010 roku, Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP). Pracownia digitalizacji w Poznaniu wyposażona jest w profesjonalny skaner Zeutschel OS 12000 HQ. Zapraszamy do obejrzenia reportażu telewizyjnego dotyczącego milionowego skanu w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a przygotowanego przez TVP 3 Poznań w ramach cyklicznego programu „Z życia Kościoła”.

***************************

Zobacz na VOD poznan.tvp.pl (oglądaj od 11 min. 30 s.). ******************************************************************************* Źródło i grafika: TVP3 Poznań

adhibenda-iiiamUkazało się kolejne wydanie „Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze”. Pierwszy dział otwiera artykuł Grzegorza Bosego "Dom Gościnny Jezuitów w Klenicy". Jet to próba opisania losów XVII-wiecznej fundacji otyńskich zakonników na tle dziejów Klenicy. Tadeusz Dzwonkowski przedstawia historię obecnej siedziby Kurii Biskupiej w Zielonej Górze mieszczącej się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Krzysztof Garbacz podaje przykłady małej architektury sakralnej z województwa lubuskiego na przykładach zabytkowych figur. W drugim dziale Przykościelne epitafia z XVIII w. w Sulechowie przedstawia ks. Robert Kufel a Weronika Zegzuła opisuje sakralne i zabytkowe obiekty w parafii Niegosławice w powiecie żagańskim. Tom trzeci „Adhibendy” zamknęła recenzja publikacji Jana Baranieckiego, Marka Górniaka i Łukasza Horbatowskiego: Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla.[Leszno 2015]

Spis treści tomu III

ADHIBENDA Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze dostępna jest w księgarniach na terenie województwa lubuskiego.

Źródło i grafika: archiwum.kuria.zg.pl

s_a_k_p_r_e_z_e_s

ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL Prezes SAK 2016-2020

W dniu 30 listopada 2016 r. w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej w Pile, odbyło się XII. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. W czasie posiedzenia dokonano wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych na lata 2016-2020.

 *************************** **************************** ****************************************************************************
 • Prezes - ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze),
 • I. Wiceprezes - ks. dr Jarosław WĄSOWICZ SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile),
 • II. Wiceprezes - ks. dr Michał SOŁOMIENIUK (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie),
 • Sekretarz - dr Artur Hamryszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie),
 • Skarbnik - s. mgr Karolina Anna KOŁODZIEJCZYK CSFB (Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie),
 • Komisja rewizyjna:
  • o. prof. dr hab. Roland Prejs (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
  • ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi),
  • mgr Jacek Bartłomiej Okulus (Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie).
 

090506_102052_47_logo-sak01SZANOWNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych uprzejmie zapraszam na XII Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, Piła ul. św. Jana Bosko 1.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku (zob. art. 15 p. 1), a raz na cztery lata odbywają się wybory Zarządu (zob. art. 14 p. 2).

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu (zob. art. 12 p. c).

Prezes Zarządu SAK

ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

ae_9_2016Ukazał się 9. numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok IX (2016).

Ze wstępu: Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Inwentarze archiwów kościelnych”, będące pokłosiem sympozjum. Zorganizowano je w Lublinie 3 grudnia 2015 r. przez Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła oraz Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji - zobacz tutaj.

aapoz_w_a_u_nW piątek, 4 listopada 2016r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata (szczegółowa relacja - zobacz tutaj). Wśród 11. wyróżnionych obiektów znalazły się dokumenty przechowywane w archiwach kościelnych:

Dokument Zbiluta z 1153 r. - dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie wydany przez możnowładcę i rycerza polskiego Zbiluta z Panigrodza; to najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce; dwa zachowane egzemplarze przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu (APP) i Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (AAG).

Akt unii krewskiej - dokument wystawiony 14 sierpnia 1385 r. przez króla Władysława Jagiełłę, rozpoczynający okres unifikacji Polski i Litwy, uwieńczony w XVI w. podpisaniem unii w Lublinie, przechowywany w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

Na zdjęciu, Pan Henryk Krystek Dyrektor APP oraz ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor AAG, odbierają z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz Przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, certyfikat wpisu.

Źródło: www.archiwa.gov.pl

Foto: aap.poznan.pl

abmk_zaproszenie_tytulOśrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, organizuje konferencję: „60 lat Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy”. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2016r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (IV piętro), Lublin, ul. Chopina 27. Szczegóły zobacz na stronie KUL - tutaj.

.

.Źródło i grafika: www.kul.pl

logo_ofdad_gniezno_2017Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie organizuje w dniach 11-13 czerwca 2017 roku IV Ogólnopolskie Forum Archiwów Diecezjalnych. Forum będzie połączone z konferencją źródłoznawczą pn. Źródła do historii prymasów i prymasostwa w archiwach diecezjalnych w Polsce.

Bliższych informacji na temat organizacji Forum i konferencji źródłoznawczej, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie udzieli pod koniec roku.

Przypomnijmy, iż w tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

scan0001mmm

ABMK, tom 105 (2016)

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, tom 105 (2016), wydawanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z przyjętą koncepcją: Półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne podzielony jest na następujące działy tematyczne: studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające metody pracy stosowane w archiwistyce, bibliotekarstwie oraz muzealnictwie. Są to artykuły przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek i archiwów. 

Spis treści numeru - zobacz na stronie ABMK - tutaj.

Źródło i grafika: www.kul.pl

aapoz_imgp4575_ofadW dniach 9-11.10.2016r. odbyło się w Krakowie III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także Metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – bp Jan Kopiec oraz dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W czasie Forum poruszono tematy dotyczące stanu zachowania archiwaliów, opracowania, prewencji, digitalizacji a także zabezpieczenia oraz postępowania z archiwaliami na wypadek pożaru. To ostatnie zagadnienie, dzięki uprzejmości Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka, przedstawił dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji. Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzić następujące archiwa: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Księży Misjonarzy, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach. W przyszłym roku, gospodarzem Forum będzie Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

Info. oraz zdjęcie: www.aap.poznan.pl